Είτε πρόκειται για την ασφάλιση του ίδιου του έργου «κατά παντός κινδύνου», είτε πρόκειται για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης του μελετητή ή του κατασκευαστή, είτε πρόκειται για την ασφάλιση των εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται

μαζί θα σχεδιάσουμε και θα βρούμε την βέλτιστη λύση που θα σας καλύπτει.